موضوعات وبسایت : فناوری

مطالب شامل برچسب: سری

دفترچه راهنمای فارسی تلویزیون سامسونگ سری 7



تاریخ 03 اسفند 1400

دفترچه راهنمای فارسی تلویزیون سامسونگ سری 6

دانلود دفترچه راهنما جستجوی دفترچه راهنما و دانلود نتیجه‌ای از جستجو وجود ندارد.دفترچه‌های راهنمامتأسفیم. قادر نبودیم نتیجه‌ای برای جستجوی شما پیدا کنیم. هیچ نتیجه ای برای دفترچه‌های راهنما "" وجود ندارددانلودهامتأسفیم. قادر نبودیم نتیجه‌ای برای جستجوی شما پیدا کنیم. هیچ نتیجه ای برای دانلودها "" وجود ندارد {"softwares":[{"description":"Upgrade guide","fileName":"2014_TV_Firmware_Upgrade_Guide.pdf","fileModifiedDate":"2015-04-17","fileVersion":"1.0","fileSize":"0.42","contentsTypeCode":"FM","filePath":"FM/201504/20150417143313338/2014_TV_Firmware_Upgrade_Guide.pdf","fileID":5912258,"viewCount":65,"osList":[{"code":"010","orgCode":"010","name":"All OS"}],"areaList":[{"code":"SS","orgCode":"SS"},{"code":"AP","orgCode":"AP"},{"code":"ME","orgCode":"ME"},{"code":"AA","orgCode":"AA"},{"code":"AR","orgCode":"AR"},{"code":"BR","orgCode":"BR"},{"code":"CL","orgCode":"CL"},{"code":"CO","orgCode":"CO"},{"code":"PA","orgCode":"PA"},{"code":"PE","orgCode":"PE"},{"code":"IL","orgCode":"IL"},{"code":"AU","orgCode":"AU"},{"code":"MY","orgCode":"MY"},{"code":"PH","orgCode":"PH"},{"code":"SG","orgCode":"SG"},{"code":"VN","orgCode":"VN"},{"code":"ID","orgCode":"ID"},{"code":"NZ","orgCode":"NZ"},{"code":"TH","orgCode":"TH"},{"code":"AE","orgCode":"AE"},{"code":"SA","orgCode":"SA"},{"code":"IR","orgCode":"IR"},{"code":"TW","orgCode":"TW"},{"code":"IN","orgCode":"IN"},{"code":"PK","orgCode":"PK"}],"languageList":[{"code":"ST","orgCode":"ST","name":"MULTI LANGUAGE"}]},{"description":"فایل ارتقاء یافته (USB)","fileName":"T-MST14UABC.exe","fileModifiedDate":"2017-05-11","fileVersion":"2180.4","fileSize":"863.18","contentsTypeCode":"FM","filePath":"FM/201705/20170511182950415/T-MST14UABC.exe","fileID":6511734,"viewCount":124,"osList":[{"code":"010","orgCode":"010","name":"All OS"}],"areaList":[{"code":"SS","orgCode":"SS"},{"code":"AP","orgCode":"AP"},{"code":"ME","orgCode":"ME"},{"code":"AA","orgCode":"AA"},{"code":"AR","orgCode":"AR"},{"code":"BR","orgCode":"BR"},{"code":"CL","orgCode":"CL"},{"code":"CO","orgCode":"CO"},{"code":"PA","orgCode":"PA"},{"code":"PE","orgCode":"PE"},{"code":"IL","orgCode":"IL"},{"code":"AU","orgCode":"AU"},{"code":"MY","orgCode":"MY"},{"code":"PH","orgCode":"PH"},{"code":"SG","orgCode":"SG"},{"code":"VN","orgCode":"VN"},{"code":"ID","orgCode":"ID"},{"code":"NZ","orgCode":"NZ"},{"code":"TH","orgCode":"TH"},{"code":"AE","orgCode":"AE"},{"code":"SA","orgCode":"SA"},{"code":"IR","orgCode":"IR"},{"code":"TW","orgCode":"TW"},{"code":"IN","orgCode":"IN"},{"code":"PK","orgCode":"PK"}],"languageList":[{"code":"ST","orgCode":"ST","name":"MULTI LANGUAGE"}]}],"manuals":[]} {"mdlNm": "UA40H6340AW", "modelCode": "UA40H6340AWSHD"} {"siteCode": "iran", "downloadURL": "http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx"} {{name}} {{fileName}} نسخه {{fileVersion}} ({{lang}}) : {{osString}} {{fileModifiedDate}}

تاریخ 08 شهریور 1400

دانلود دفترچه راهنمای فارسی تلویزیون سامسونگ سری 6

دانلود دفترچه راهنما جستجوی دفترچه راهنما و دانلود نتیجه‌ای از جستجو وجود ندارد.دفترچه‌های راهنمامتأسفیم. قادر نبودیم نتیجه‌ای برای جستجوی شما پیدا کنیم. هیچ نتیجه ای برای دفترچه‌های راهنما "" وجود ندارددانلودهامتأسفیم. قادر نبودیم نتیجه‌ای برای جستجوی شما پیدا کنیم. هیچ نتیجه ای برای دانلودها "" وجود ندارد {"softwares":[{"description":"Upgrade guide","fileName":"2014_TV_Firmware_Upgrade_Guide.pdf","fileModifiedDate":"2015-04-17","fileVersion":"1.0","fileSize":"0.42","contentsTypeCode":"FM","filePath":"FM/201504/20150417143313338/2014_TV_Firmware_Upgrade_Guide.pdf","fileID":5912258,"viewCount":55,"osList":[{"code":"010","orgCode":"010","name":"All OS"}],"areaList":[{"code":"SS","orgCode":"SS"},{"code":"AP","orgCode":"AP"},{"code":"ME","orgCode":"ME"},{"code":"AA","orgCode":"AA"},{"code":"AR","orgCode":"AR"},{"code":"BR","orgCode":"BR"},{"code":"CL","orgCode":"CL"},{"code":"CO","orgCode":"CO"},{"code":"PA","orgCode":"PA"},{"code":"PE","orgCode":"PE"},{"code":"IL","orgCode":"IL"},{"code":"AU","orgCode":"AU"},{"code":"MY","orgCode":"MY"},{"code":"PH","orgCode":"PH"},{"code":"SG","orgCode":"SG"},{"code":"VN","orgCode":"VN"},{"code":"ID","orgCode":"ID"},{"code":"NZ","orgCode":"NZ"},{"code":"TH","orgCode":"TH"},{"code":"AE","orgCode":"AE"},{"code":"SA","orgCode":"SA"},{"code":"IR","orgCode":"IR"},{"code":"TW","orgCode":"TW"},{"code":"IN","orgCode":"IN"},{"code":"PK","orgCode":"PK"}],"languageList":[{"code":"ST","orgCode":"ST","name":"MULTI LANGUAGE"}]},{"description":"فایل ارتقاء یافته (USB)","fileName":"T-MST14UABC.exe","fileModifiedDate":"2017-05-11","fileVersion":"2180.4","fileSize":"863.18","contentsTypeCode":"FM","filePath":"FM/201705/20170511182950415/T-MST14UABC.exe","fileID":6511734,"viewCount":113,"osList":[{"code":"010","orgCode":"010","name":"All OS"}],"areaList":[{"code":"SS","orgCode":"SS"},{"code":"AP","orgCode":"AP"},{"code":"ME","orgCode":"ME"},{"code":"AA","orgCode":"AA"},{"code":"AR","orgCode":"AR"},{"code":"BR","orgCode":"BR"},{"code":"CL","orgCode":"CL"},{"code":"CO","orgCode":"CO"},{"code":"PA","orgCode":"PA"},{"code":"PE","orgCode":"PE"},{"code":"IL","orgCode":"IL"},{"code":"AU","orgCode":"AU"},{"code":"MY","orgCode":"MY"},{"code":"PH","orgCode":"PH"},{"code":"SG","orgCode":"SG"},{"code":"VN","orgCode":"VN"},{"code":"ID","orgCode":"ID"},{"code":"NZ","orgCode":"NZ"},{"code":"TH","orgCode":"TH"},{"code":"AE","orgCode":"AE"},{"code":"SA","orgCode":"SA"},{"code":"IR","orgCode":"IR"},{"code":"TW","orgCode":"TW"},{"code":"IN","orgCode":"IN"},{"code":"PK","orgCode":"PK"}],"languageList":[{"code":"ST","orgCode":"ST","name":"MULTI LANGUAGE"}]}],"manuals":[]} {"mdlNm": "UA40H6340AW", "modelCode": "UA40H6340AWSHD"} {"siteCode": "iran", "downloadURL": "http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx"} {{name}} {{fileName}} نسخه {{fileVersion}} ({{lang}}) : {{osString}} {{fileModifiedDate}}

تاریخ 17 بهمن 1400

دفترچه راهنمای تلویزیون سامسونگ سری 5



تاریخ 22 بهمن 1400

دفترچه راهنمای فارسی تلویزیون سامسونگ سری 8



تاریخ 20 آبان 1400

آپدیت تلویزیون سامسونگ سری 5



تاریخ 05 اسفند 1400