موضوعات وبسایت : فناوری

مطالب شامل برچسب: سامسونگ

دفترچه راهنمای فارسی تلویزیون سامسونگ سری 7



تاریخ 03 اسفند 1400

دفترچه راهنمای فارسی تلویزیون سامسونگ سری 6

دانلود دفترچه راهنما جستجوی دفترچه راهنما و دانلود نتیجه‌ای از جستجو وجود ندارد.دفترچه‌های راهنمامتأسفیم. قادر نبودیم نتیجه‌ای برای جستجوی شما پیدا کنیم. هیچ نتیجه ای برای دفترچه‌های راهنما "" وجود ندارددانلودهامتأسفیم. قادر نبودیم نتیجه‌ای برای جستجوی شما پیدا کنیم. هیچ نتیجه ای برای دانلودها "" وجود ندارد {"softwares":[{"description":"Upgrade guide","fileName":"2014_TV_Firmware_Upgrade_Guide.pdf","fileModifiedDate":"2015-04-17","fileVersion":"1.0","fileSize":"0.42","contentsTypeCode":"FM","filePath":"FM/201504/20150417143313338/2014_TV_Firmware_Upgrade_Guide.pdf","fileID":5912258,"viewCount":65,"osList":[{"code":"010","orgCode":"010","name":"All OS"}],"areaList":[{"code":"SS","orgCode":"SS"},{"code":"AP","orgCode":"AP"},{"code":"ME","orgCode":"ME"},{"code":"AA","orgCode":"AA"},{"code":"AR","orgCode":"AR"},{"code":"BR","orgCode":"BR"},{"code":"CL","orgCode":"CL"},{"code":"CO","orgCode":"CO"},{"code":"PA","orgCode":"PA"},{"code":"PE","orgCode":"PE"},{"code":"IL","orgCode":"IL"},{"code":"AU","orgCode":"AU"},{"code":"MY","orgCode":"MY"},{"code":"PH","orgCode":"PH"},{"code":"SG","orgCode":"SG"},{"code":"VN","orgCode":"VN"},{"code":"ID","orgCode":"ID"},{"code":"NZ","orgCode":"NZ"},{"code":"TH","orgCode":"TH"},{"code":"AE","orgCode":"AE"},{"code":"SA","orgCode":"SA"},{"code":"IR","orgCode":"IR"},{"code":"TW","orgCode":"TW"},{"code":"IN","orgCode":"IN"},{"code":"PK","orgCode":"PK"}],"languageList":[{"code":"ST","orgCode":"ST","name":"MULTI LANGUAGE"}]},{"description":"فایل ارتقاء یافته (USB)","fileName":"T-MST14UABC.exe","fileModifiedDate":"2017-05-11","fileVersion":"2180.4","fileSize":"863.18","contentsTypeCode":"FM","filePath":"FM/201705/20170511182950415/T-MST14UABC.exe","fileID":6511734,"viewCount":124,"osList":[{"code":"010","orgCode":"010","name":"All OS"}],"areaList":[{"code":"SS","orgCode":"SS"},{"code":"AP","orgCode":"AP"},{"code":"ME","orgCode":"ME"},{"code":"AA","orgCode":"AA"},{"code":"AR","orgCode":"AR"},{"code":"BR","orgCode":"BR"},{"code":"CL","orgCode":"CL"},{"code":"CO","orgCode":"CO"},{"code":"PA","orgCode":"PA"},{"code":"PE","orgCode":"PE"},{"code":"IL","orgCode":"IL"},{"code":"AU","orgCode":"AU"},{"code":"MY","orgCode":"MY"},{"code":"PH","orgCode":"PH"},{"code":"SG","orgCode":"SG"},{"code":"VN","orgCode":"VN"},{"code":"ID","orgCode":"ID"},{"code":"NZ","orgCode":"NZ"},{"code":"TH","orgCode":"TH"},{"code":"AE","orgCode":"AE"},{"code":"SA","orgCode":"SA"},{"code":"IR","orgCode":"IR"},{"code":"TW","orgCode":"TW"},{"code":"IN","orgCode":"IN"},{"code":"PK","orgCode":"PK"}],"languageList":[{"code":"ST","orgCode":"ST","name":"MULTI LANGUAGE"}]}],"manuals":[]} {"mdlNm": "UA40H6340AW", "modelCode": "UA40H6340AWSHD"} {"siteCode": "iran", "downloadURL": "http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx"} {{name}} {{fileName}} نسخه {{fileVersion}} ({{lang}}) : {{osString}} {{fileModifiedDate}}

تاریخ 08 شهریور 1400

دانلود دفترچه راهنمای فارسی تلویزیون سامسونگ سری 6

دانلود دفترچه راهنما جستجوی دفترچه راهنما و دانلود نتیجه‌ای از جستجو وجود ندارد.دفترچه‌های راهنمامتأسفیم. قادر نبودیم نتیجه‌ای برای جستجوی شما پیدا کنیم. هیچ نتیجه ای برای دفترچه‌های راهنما "" وجود ندارددانلودهامتأسفیم. قادر نبودیم نتیجه‌ای برای جستجوی شما پیدا کنیم. هیچ نتیجه ای برای دانلودها "" وجود ندارد {"softwares":[{"description":"Upgrade guide","fileName":"2014_TV_Firmware_Upgrade_Guide.pdf","fileModifiedDate":"2015-04-17","fileVersion":"1.0","fileSize":"0.42","contentsTypeCode":"FM","filePath":"FM/201504/20150417143313338/2014_TV_Firmware_Upgrade_Guide.pdf","fileID":5912258,"viewCount":55,"osList":[{"code":"010","orgCode":"010","name":"All OS"}],"areaList":[{"code":"SS","orgCode":"SS"},{"code":"AP","orgCode":"AP"},{"code":"ME","orgCode":"ME"},{"code":"AA","orgCode":"AA"},{"code":"AR","orgCode":"AR"},{"code":"BR","orgCode":"BR"},{"code":"CL","orgCode":"CL"},{"code":"CO","orgCode":"CO"},{"code":"PA","orgCode":"PA"},{"code":"PE","orgCode":"PE"},{"code":"IL","orgCode":"IL"},{"code":"AU","orgCode":"AU"},{"code":"MY","orgCode":"MY"},{"code":"PH","orgCode":"PH"},{"code":"SG","orgCode":"SG"},{"code":"VN","orgCode":"VN"},{"code":"ID","orgCode":"ID"},{"code":"NZ","orgCode":"NZ"},{"code":"TH","orgCode":"TH"},{"code":"AE","orgCode":"AE"},{"code":"SA","orgCode":"SA"},{"code":"IR","orgCode":"IR"},{"code":"TW","orgCode":"TW"},{"code":"IN","orgCode":"IN"},{"code":"PK","orgCode":"PK"}],"languageList":[{"code":"ST","orgCode":"ST","name":"MULTI LANGUAGE"}]},{"description":"فایل ارتقاء یافته (USB)","fileName":"T-MST14UABC.exe","fileModifiedDate":"2017-05-11","fileVersion":"2180.4","fileSize":"863.18","contentsTypeCode":"FM","filePath":"FM/201705/20170511182950415/T-MST14UABC.exe","fileID":6511734,"viewCount":113,"osList":[{"code":"010","orgCode":"010","name":"All OS"}],"areaList":[{"code":"SS","orgCode":"SS"},{"code":"AP","orgCode":"AP"},{"code":"ME","orgCode":"ME"},{"code":"AA","orgCode":"AA"},{"code":"AR","orgCode":"AR"},{"code":"BR","orgCode":"BR"},{"code":"CL","orgCode":"CL"},{"code":"CO","orgCode":"CO"},{"code":"PA","orgCode":"PA"},{"code":"PE","orgCode":"PE"},{"code":"IL","orgCode":"IL"},{"code":"AU","orgCode":"AU"},{"code":"MY","orgCode":"MY"},{"code":"PH","orgCode":"PH"},{"code":"SG","orgCode":"SG"},{"code":"VN","orgCode":"VN"},{"code":"ID","orgCode":"ID"},{"code":"NZ","orgCode":"NZ"},{"code":"TH","orgCode":"TH"},{"code":"AE","orgCode":"AE"},{"code":"SA","orgCode":"SA"},{"code":"IR","orgCode":"IR"},{"code":"TW","orgCode":"TW"},{"code":"IN","orgCode":"IN"},{"code":"PK","orgCode":"PK"}],"languageList":[{"code":"ST","orgCode":"ST","name":"MULTI LANGUAGE"}]}],"manuals":[]} {"mdlNm": "UA40H6340AW", "modelCode": "UA40H6340AWSHD"} {"siteCode": "iran", "downloadURL": "http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx"} {{name}} {{fileName}} نسخه {{fileVersion}} ({{lang}}) : {{osString}} {{fileModifiedDate}}

تاریخ 17 بهمن 1400

دفترچه راهنمای فارسی تلویزیون ال ای دی سامسونگ

دانلود دفترچه راهنما جستجوی دفترچه راهنما و دانلود نتیجه‌ای از جستجو وجود ندارد.دفترچه‌های راهنمامتأسفیم. قادر نبودیم نتیجه‌ای برای جستجوی شما پیدا کنیم. هیچ نتیجه ای برای دفترچه‌های راهنما "" وجود ندارددانلودهامتأسفیم. قادر نبودیم نتیجه‌ای برای جستجوی شما پیدا کنیم. هیچ نتیجه ای برای دانلودها "" وجود ندارد {"softwares":[{"description":"فایل ارتقاء یافته (USB)","fileName":"Firmware.exe","fileModifiedDate":"2011-06-10","fileVersion":"1011.1","fileSize":"101.63","contentsTypeCode":"FM","filePath":"FM/201106/20110610220200684/Firmware.exe","fileID":3016858,"viewCount":89,"osList":[{"code":"010","orgCode":"010","name":"All OS"}],"areaList":[{"code":"AA","orgCode":"AA"},{"code":"MY","orgCode":"MY"},{"code":"VN","orgCode":"VN"},{"code":"ID","orgCode":"ID"},{"code":"TH","orgCode":"TH"},{"code":"AE","orgCode":"AE"},{"code":"SA","orgCode":"SA"},{"code":"IR","orgCode":"IR"},{"code":"DZ","orgCode":"DZ"},{"code":"ZA","orgCode":"ZA"},{"code":"CN","orgCode":"CN"},{"code":"IN","orgCode":"IN"}],"languageList":[{"code":"ST","orgCode":"ST","name":"MULTI LANGUAGE"}]},{"description":"Upgrade guide","fileName":"FirmwareUpgradeGuide.pdf","fileModifiedDate":"2010-07-13","fileVersion":"1.0","fileSize":"1.88","contentsTypeCode":"FM","filePath":"FM/201007/20100713161447453/FirmwareUpgradeGuide.pdf","fileID":3016859,"viewCount":41,"osList":[{"code":"010","orgCode":"010","name":"All OS"}],"areaList":[{"code":"ME","orgCode":"ME"},{"code":"AA","orgCode":"AA"},{"code":"CN","orgCode":"CN"},{"code":"MY","orgCode":"MY"},{"code":"VN","orgCode":"VN"},{"code":"ID","orgCode":"ID"},{"code":"TH","orgCode":"TH"},{"code":"AE","orgCode":"AE"},{"code":"SA","orgCode":"SA"},{"code":"IR","orgCode":"IR"},{"code":"DZ","orgCode":"DZ"},{"code":"ZA","orgCode":"ZA"},{"code":"IN","orgCode":"IN"}],"languageList":[{"code":"ST","orgCode":"ST","name":"MULTI LANGUAGE"}]},{"description":"PC share manager","fileName":"setup.exe","fileModifiedDate":"2010-07-19","fileVersion":"4.2","fileSize":"52.54","contentsTypeCode":"SW","filePath":"SW/201007/20100719175911078/setup.exe","fileID":2889178,"viewCount":54,"osList":[{"code":"112","orgCode":"112","name":"Win XP/Vista"}],"areaList":[{"code":"AC","orgCode":"AC"}],"languageList":[{"code":"ST","orgCode":"ST","name":"MULTI LANGUAGE"}]}],"manuals":[{"description":"راهنمای محصول","fileName":"[5000-EA]BN68-02838C-01Ara-0318.pdf","fileModifiedDate":"2010-03-25","fileVersion":"1.0","fileSize":"7.76","contentsTypeCode":"UM","filePath":"UM/201003/20100324104142921/[5000-EA]BN68-02838C-01Ara-0318.pdf","fileID":2891805,"viewCount":1,"osList":null,"areaList":[{"code":"SA","orgCode":"SA"},{"code":"YE","orgCode":"YE"},{"code":"SL","orgCode":"SL"},{"code":"DZ","orgCode":"DZ"},{"code":"TH","orgCode":"TH"},{"code":"EG","orgCode":"EG"},{"code":"BW","orgCode":"BW"},{"code":"SZ","orgCode":"SZ"},{"code":"LA","orgCode":"LA"},{"code":"GN","orgCode":"GN"},{"code":"AM","orgCode":"AM"},{"code":"NG","orgCode":"NG"},{"code":"IN","orgCode":"IN"},{"code":"ML","orgCode":"ML"},{"code":"KE","orgCode":"KE"},{"code":"MA","orgCode":"MA"},{"code":"ZM","orgCode":"ZM"},{"code":"MN","orgCode":"MN"},{"code":"ET","orgCode":"ET"},{"code":"SY","orgCode":"SY"},{"code":"MK","orgCode":"MK"},{"code":"ID","orgCode":"ID"},{"code":"MU","orgCode":"MU"},{"code":"GH","orgCode":"GH"},{"code":"RU","orgCode":"RU"},{"code":"TG","orgCode":"TG"},{"code":"AF","orgCode":"AF"},{"code":"BJ","orgCode":"BJ"},{"code":"MY","orgCode":"MY"},{"code":"IQ","orgCode":"IQ"},{"code":"LB","orgCode":"LB"},{"code":"UG","orgCode":"UG"},{"code":"NA","orgCode":"NA"},{"code":"KW","orgCode":"KW"},{"code":"MW","orgCode":"MW"},{"code":"MZ","orgCode":"MZ"},{"code":"LR","orgCode":"LR"},{"code":"SN","orgCode":"SN"},{"code":"IR","orgCode":"IR"},{"code":"AE","orgCode":"AE"},{"code":"IL","orgCode":"IL"},{"code":"BH","orgCode":"BH"},{"code":"SG","orgCode":"SG"},{"code":"KH","orgCode":"KH"},{"code":"TM","orgCode":"TM"},{"code":"QA","orgCode":"QA"},{"code":"LK","orgCode":"LK"},{"code":"MG","orgCode":"MG"},{"code":"CD","orgCode":"CD"},{"code":"NP","orgCode":"NP"},{"code":"ZW","orgCode":"ZW"},{"code":"VN","orgCode":"VN"},{"code":"OM","orgCode":"OM"},{"code":"CI","orgCode":"CI"},{"code":"TZ","orgCode":"TZ"},{"code":"BF","orgCode":"BF"},{"code":"GW","orgCode":"GW"},{"code":"PH","orgCode":"PH"},{"code":"JO","orgCode":"JO"},{"code":"ZA","orgCode":"ZA"},{"code":"CG","orgCode":"CG"},{"code":"CN","orgCode":"CN"},{"code":"GA","orgCode":"GA"},{"code":"TJ","orgCode":"TJ"},{"code":"AO","orgCode":"AO"},{"code":"BD","orgCode":"BD"}],"languageList":[{"code":"AR","orgCode":"AR","name":"ARABIC"}]},{"description":"راهنمای محصول","fileName":"[UC5000-EA]BN68-02838A-01Eng-0318.pdf","fileModifiedDate":"2010-03-25","fileVersion":"1.0","fileSize":"7.62","contentsTypeCode":"UM","filePath":"UM/201003/20100324104142921/[UC5000-EA]BN68-02838A-01Eng-0318.pdf","fileID":2891803,"viewCount":1,"osList":null,"areaList":[{"code":"SA","orgCode":"SA"},{"code":"YE","orgCode":"YE"},{"code":"SL","orgCode":"SL"},{"code":"DZ","orgCode":"DZ"},{"code":"TH","orgCode":"TH"},{"code":"EG","orgCode":"EG"},{"code":"BW","orgCode":"BW"},{"code":"SZ","orgCode":"SZ"},{"code":"LA","orgCode":"LA"},{"code":"GN","orgCode":"GN"},{"code":"AM","orgCode":"AM"},{"code":"NG","orgCode":"NG"},{"code":"IN","orgCode":"IN"},{"code":"ML","orgCode":"ML"},{"code":"KE","orgCode":"KE"},{"code":"MA","orgCode":"MA"},{"code":"ZM","orgCode":"ZM"},{"code":"MN","orgCode":"MN"},{"code":"ET","orgCode":"ET"},{"code":"SY","orgCode":"SY"},{"code":"MK","orgCode":"MK"},{"code":"ID","orgCode":"ID"},{"code":"MU","orgCode":"MU"},{"code":"GH","orgCode":"GH"},{"code":"RU","orgCode":"RU"},{"code":"TG","orgCode":"TG"},{"code":"AF","orgCode":"AF"},{"code":"BJ","orgCode":"BJ"},{"code":"MY","orgCode":"MY"},{"code":"IQ","orgCode":"IQ"},{"code":"LB","orgCode":"LB"},{"code":"UG","orgCode":"UG"},{"code":"NA","orgCode":"NA"},{"code":"KW","orgCode":"KW"},{"code":"MW","orgCode":"MW"},{"code":"MZ","orgCode":"MZ"},{"code":"LR","orgCode":"LR"},{"code":"SN","orgCode":"SN"},{"code":"IR","orgCode":"IR"},{"code":"AE","orgCode":"AE"},{"code":"IL","orgCode":"IL"},{"code":"BH","orgCode":"BH"},{"code":"SG","orgCode":"SG"},{"code":"KH","orgCode":"KH"},{"code":"TM","orgCode":"TM"},{"code":"QA","orgCode":"QA"},{"code":"LK","orgCode":"LK"},{"code":"MG","orgCode":"MG"},{"code":"CD","orgCode":"CD"},{"code":"NP","orgCode":"NP"},{"code":"ZW","orgCode":"ZW"},{"code":"VN","orgCode":"VN"},{"code":"OM","orgCode":"OM"},{"code":"CI","orgCode":"CI"},{"code":"TZ","orgCode":"TZ"},{"code":"BF","orgCode":"BF"},{"code":"GW","orgCode":"GW"},{"code":"PH","orgCode":"PH"},{"code":"JO","orgCode":"JO"},{"code":"ZA","orgCode":"ZA"},{"code":"CG","orgCode":"CG"},{"code":"CN","orgCode":"CN"},{"code":"GA","orgCode":"GA"},{"code":"TJ","orgCode":"TJ"},{"code":"AO","orgCode":"AO"},{"code":"BD","orgCode":"BD"}],"languageList":[{"code":"EN","orgCode":"EN","name":"ENGLISH"}]},{"description":"راهنمای محصول","fileName":"[5000-EA]BN68-02838D-01Per-0318.pdf","fileModifiedDate":"2010-03-25","fileVersion":"1.0","fileSize":"7.78","contentsTypeCode":"UM","filePath":"UM/201003/20100324104142921/[5000-EA]BN68-02838D-01Per-0318.pdf","fileID":2891806,"viewCount":233,"osList":null,"areaList":[{"code":"SA","orgCode":"SA"},{"code":"YE","orgCode":"YE"},{"code":"SL","orgCode":"SL"},{"code":"DZ","orgCode":"DZ"},{"code":"TH","orgCode":"TH"},{"code":"EG","orgCode":"EG"},{"code":"BW","orgCode":"BW"},{"code":"SZ","orgCode":"SZ"},{"code":"LA","orgCode":"LA"},{"code":"GN","orgCode":"GN"},{"code":"AM","orgCode":"AM"},{"code":"NG","orgCode":"NG"},{"code":"IN","orgCode":"IN"},{"code":"ML","orgCode":"ML"},{"code":"KE","orgCode":"KE"},{"code":"MA","orgCode":"MA"},{"code":"ZM","orgCode":"ZM"},{"code":"MN","orgCode":"MN"},{"code":"ET","orgCode":"ET"},{"code":"SY","orgCode":"SY"},{"code":"MK","orgCode":"MK"},{"code":"ID","orgCode":"ID"},{"code":"MU","orgCode":"MU"},{"code":"GH","orgCode":"GH"},{"code":"RU","orgCode":"RU"},{"code":"TG","orgCode":"TG"},{"code":"AF","orgCode":"AF"},{"code":"BJ","orgCode":"BJ"},{"code":"MY","orgCode":"MY"},{"code":"IQ","orgCode":"IQ"},{"code":"LB","orgCode":"LB"},{"code":"UG","orgCode":"UG"},{"code":"NA","orgCode":"NA"},{"code":"KW","orgCode":"KW"},{"code":"MW","orgCode":"MW"},{"code":"MZ","orgCode":"MZ"},{"code":"LR","orgCode":"LR"},{"code":"SN","orgCode":"SN"},{"code":"IR","orgCode":"IR"},{"code":"AE","orgCode":"AE"},{"code":"IL","orgCode":"IL"},{"code":"BH","orgCode":"BH"},{"code":"SG","orgCode":"SG"},{"code":"KH","orgCode":"KH"},{"code":"TM","orgCode":"TM"},{"code":"QA","orgCode":"QA"},{"code":"LK","orgCode":"LK"},{"code":"MG","orgCode":"MG"},{"code":"CD","orgCode":"CD"},{"code":"NP","orgCode":"NP"},{"code":"ZW","orgCode":"ZW"},{"code":"VN","orgCode":"VN"},{"code":"OM","orgCode":"OM"},{"code":"CI","orgCode":"CI"},{"code":"TZ","orgCode":"TZ"},{"code":"BF","orgCode":"BF"},{"code":"GW","orgCode":"GW"},{"code":"PH","orgCode":"PH"},{"code":"JO","orgCode":"JO"},{"code":"ZA","orgCode":"ZA"},{"code":"CG","orgCode":"CG"},{"code":"CN","orgCode":"CN"},{"code":"GA","orgCode":"GA"},{"code":"TJ","orgCode":"TJ"},{"code":"AO","orgCode":"AO"},{"code":"BD","orgCode":"BD"}],"languageList":[{"code":"FA","orgCode":"FA","name":"PERSIAN"}]}]} {"mdlNm": "UA40C5000QR", "modelCode": "UA40C5000QRSHD"} {"siteCode": "iran", "downloadURL": "http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx"} {{name}} {{fileName}} نسخه {{fileVersion}} ({{lang}}) : {{osString}} {{fileModifiedDate}}

تاریخ 26 تیر 1398