موضوعات وبسایت : فناوری
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

خرید بسته مودم ایرانسل

نویسنده : نازنین رحمانی | زمان انتشار : 23 شهریور 1398 ساعت 03:09

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان خرید بسته مودم ایرانسل را مطالعه خواهید کرد.

') } var package1_5 = $(this).find('.ussdcode').text(); if (package1_5 == 'myirancellii') { //// $(this).find('a.order').attr('href', '../home/?27184/ایرانسل-من').removeClass('order'); $(this).find('.row-three p.ussd').html('') } var package1_35 = $(this).find('.ussdcode').text(); if (package1_35 == '*555*8*7*2*2#') { //$(this).find('a.order').attr('href', 'https://shop.irancell.ir/bolton/tdd/fa/?filter=unlimited').removeClass('order'); //$(this).find('.mtn_btn').empty(); //$(this).find('.mtn_btn').append('خرید آنلاین') //$(this).find(".mtn_btn").addClass('disable'); $(this).find('.row-three p.ussd').html('

آستانه مصرف منصفانه ۳۰ گیگابایت

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی
') //$(this).addClass('deactive'); } var package1_35 = $(this).find('.ussdcode').text(); if (package1_35 == 'un-1m-8g-50gb') { $(this).find('.row-three p.ussd').html('

آستانه مصرف منصفانه ۵۰ گیگابایت

') } var package1_35 = $(this).find('.ussdcode').text(); if (package1_35 == 'un-1m-2g-30gb') { $(this).find('.row-three p.ussd').html('

آستانه مصرف منصفانه ۳۰ گیگابایت

') } var package1_35 = $(this).find('.ussdcode').text(); if (package1_35 == 'un-1m-2g-75gb') { $(this).find('.row-three p.ussd').html('

آستانه مصرف منصفانه ۷۵ گیگابایت

') } var package1_35 = $(this).find('.ussdcode').text(); if (package1_35 == 'un-1m-2g-45gb') { $(this).find('.row-three p.ussd').html('

آستانه مصرف منصفانه ۴۵ گیگابایت

') } var package1_35 = $(this).find('.ussdcode').text(); if (package1_35 == '*555*8*7*3*1#') { $(this).find('a.order').attr('href', 'https://shop.irancell.ir/bolton/tdd/fa/?filter=unlimited').removeClass('order'); $(this).find('.mtn_btn').empty(); $(this).find('.mtn_btn').append('خرید آنلاین') //$(this).find(".mtn_btn").addClass('disable'); $(this).find('.row-three p.ussd').html('').addClass('mtn_btn:active') //$(this).addClass('deactive'); } var package1_35 = $(this).find('.ussdcode').text(); if (package1_35 == '*555*8*7*3*2#') { //$(this).find('a.order').remove(); //$(this).find('a.order').attr('href', 'https://shop.irancell.ir/bolton/tdd/fa/?filter=unlimited').removeClass('order'); //$(this).find('.mtn_btn').empty(); //$(this).find('.mtn_btn').append('خرید آنلاین') //$(this).find(".mtn_btn").addClass('disable'); $(this).find('.row-three p.ussd').html('

آستانه مصرف منصفانه ۲۰ گیگابایت

') //$(this).addClass('deactive'); } if (package1 == '*555*8*6*3#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*6*3#'});") } if (package1 == '*555*8*6*4#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*6*4#'});") } if (package1 == '*555*8*6*5#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*6*5#'});") } if (package1 == '*555*8*6*6#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*6*6#'});") } if (package1 == '*555*8*6*7#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*6*7#'});") } if (package1 == '*555*8*6*8#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*6*8#'});") } if (package1 == '*555*8*6*9#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*6*9#'});") } if (package1 == '*555*8*6*10#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*6*10#'});") } ////////////// if (package1 == '*555*8*5*1#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*5*1#'});") } if (package1 == '*555*8*5*2#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*5*2#'});") } if (package1 == '*555*8*5*3#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*5*3#'});") } if (package1 == '*555*8*5*4#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*5*4#'});") } if (package1 == '*555*8*5*5#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*5*5#'});") } if (package1 == '*555*8*5*6#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*5*6#'});") } if (package1 == '*555*8*5*7#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*5*7#'});") } if (package1 == '*555*8*5*8#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*5*8#'});") } if (package1 == '*555*8*5*9#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*5*9#'});") } if (package1 == '*555*8*5*10#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*5*10#'});") } /////////// if (package1 == '*555*8*4*1#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*4*1#'});") } if (package1 == '*555*8*4*2#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*4*2#'});") } if (package1 == '*555*8*4*3#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*4*3#'});") } if (package1 == '*555*8*4*4#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*4*4#'});") } if (package1 == '*555*8*4*5#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*4*5#'});") } if (package1 == '*555*8*4*6#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*4*6#'});") } if (package1 == '*555*8*4*7#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*4*7#'});") } if (package1 == '*555*8*4*8#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*4*8#'});") } if (package1 == '*555*8*4*9#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*4*9#'});") } if (package1 == '*555*8*4*10#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*4*10#'});") } //////////////// if (package1 == '*555*8*3*1#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*3*1#'});") } if (package1 == '*555*8*3*2#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*3*2#'});") } if (package1 == '*555*8*3*3#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*3*3#'});") } if (package1 == '*555*8*3*4#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*3*4#'});") } if (package1 == '*555*8*3*5#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*3*5#'});") } if (package1 == '*555*8*3*6#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*3*6#'});") } if (package1 == '*555*8*3*7#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*3*7#'});") } if (package1 == '*555*8*3*8#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*3*8#'});") } if (package1 == '*555*8*3*9#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*3*9#'});") } if (package1 == '*555*8*3*10#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*3*10#'});") } if (package1 == '*555*8*3*11#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*3*11#'});") } if (package1 == '*555*8*3*12#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*3*12#'});") } /////////// if (package1 == '*555*8*2*1#') { $(this).find('div.mtn_btn').attr('onClick', "ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '*555*8*2*1#',eventValue: ''});") } var package1_32 = $(this).find('.ussdcode').text(); if (package1_32 == '*555*8*7*2*1#') { $(this).find('a.order').remove(); //$(this).find('.mtn_btn').append('خرید آنلاین') //$(this).find('a.order').attr('href', 'https://shop.irancell.ir/bolton/tdd/fa/?filter=unlimited').removeClass('order').attr('target', '_blank').addClass('tst'); //$(this).find(".mtn_btn").addClass('disable'); //$(this).addClass('deactive'); $(this).find('.row-three p.ussd').html('') } var package1_33 = $(this).find('.ussdcode').text(); if (package1_33 == '*555*8*7*2*2#') { $(this).find('a.order').remove(); //$(this).find('.mtn_btn').append('خرید آنلاین') //$(this).find('a.order').attr('href', 'https://shop.irancell.ir/bolton/tdd/fa/?filter=unlimited').removeClass('order').attr('target', '_blank'); //$(this).find(".mtn_btn").addClass('disable'); $(this).find('.row-three p.ussd').html('') // $(this).addClass('deactive'); } var package1_34 = $(this).find('.ussdcode').text(); if (package1_34 == '*555*8*7*3*1#') { $(this).find('a.order').remove(); //$(this).find('.mtn_btn').append('خرید آنلاین') //$(this).find('a.order').attr('href', 'https://shop.irancell.ir/bolton/tdd/fa/?filter=unlimited').removeClass('order').attr('target', '_blank'); //$(this).find(".mtn_btn").addClass('disable'); $(this).find('.row-three p.ussd').html('').addClass('mtn_btn:active') // $(this).addClass('deactive'); } var package1_35 = $(this).find('.ussdcode').text(); if (package1_35 == '*555*8*7*3*2#') { $(this).find('a.order').remove(); //$(this).find('.mtn_btn').append('خرید آنلاین') //$(this).find('a.order').attr('href', 'https://shop.irancell.ir/bolton/tdd/fa/?filter=unlimited').removeClass('order').attr('target', '_blank'); //$(this).find(".mtn_btn").addClass('disable'); $(this).find('.row-three p.ussd').html('') //$(this).addClass('deactive'); } }) ////////////////////////////////////////// $(".deactive a").each(function () { var cnt = $(this).contents(); $(this).replaceWith(cnt); }) ///////////////////////////////// //$('.productwrapper').eq(0).append(''); $('#dmore').show(); $('#more').click(function () { $('.switch input').click(); }) }; function render() { $.fn.tableToJSON = function (opts) { var defaults = { ignoreColumns: [], onlyColumns: null, ignoreHiddenRows: false, headings: null, allowHTML: false }; opts = $.extend(defaults, opts); var notNull = function (value) { return value !== undefined && value !== null; }; var ignoredColumn = function (index) { if (notNull(opts.onlyColumns)) { return $.inArray(index, opts.onlyColumns) === -1; } return $.inArray(index, opts.ignoreColumns) !== -1; }; var arraysToHash = function (keys, values) { var result = {}, index = 0; $.each(values, function (i, value) { if (index 0 || notNull(opts.headings)) { $row = $(row); if ($row.is(':visible') || !opts.ignoreHiddenRows) { if (!tmpArray[rowIndex]) { tmpArray[rowIndex] = []; } cellIndex = 0; $row.children().each(function () { if (!ignoredColumn(cellIndex)) { $cell = $(this); if ($cell.filter('[rowspan]').length) { len = parseInt($cell.attr('rowspan'), 10) - 1; txt = cellValues(cellIndex, $cell, []); for (i = 1; i = parseInt(min) && x

' li += '

' + jsonObj[key].bandwidth + '

' + jsonObj[key].duration + '

' + jsonObj[key].special + '

'; li += '

' + jsonObj[key].net + 'سرعت

'; li += '

' + jsonObj[key].price + '

'; li += '

' + jsonObj[key].ussd + 'خرید با کد دستوری

' + jsonObj[key].dial + '

'; li += '

'; li += '

' + jsonObj[key].price2 + '

'; li += '

'; li += '

'; li += '

'; li += '

'; } else if (jsonObj[key].duration == rdo) { //console.log(6); //console.log(jsonObj[key].price); li += ''; } } else { //console.log(6); $(arr).each(function (i, v) { if (jsonObj[key][v] == "True") { //console.log(9); //console.log(jsonObj[key].duration); if (rdo == 'همه') { //console.log(10); li += ''; } else if (jsonObj[key].duration == rdo) { //console.log(11); //console.log(jsonObj[key].price); li += ''; } } }); } } } }); if (col == 1) { $('#col-one').html(li); } changelinks(); }; //console.log('max-price before range = ' + maxPrice) var $range = $("#rangeinput"); $range.ionRangeSlider({ type: "double", min: 0, max: maxPrice, from: 0, to: maxPrice, prettify_separator: ",", values_separator: " - ", onFinish: function (data) { $('.switch input').prop('checked', 'checked'); rangefilter(); } }); var slider = $range.data("ionRangeSlider"); function rangefilter() { var min = $('.irs-from').text(); var max = $('.irs-to').text(); min = min.replace(/ +/g, ""); max = max.replace(/ +/g, ""); min = min.replace(/[^\/\d]/g, ''); max = max.replace(/[^\/\d]/g, ''); var selrdo = $('input[type=radio]:checked').siblings('label').text(); var CheckArr = new Array(); $('.dynamic-form-checkbox input').each(function () { if ($(this).is(':checked')) { CheckArr.push($(this).attr('value')) } }); jstohtmlrange(json, "offerlte", 1, min, max, selrdo, CheckArr); $('#dmore').show(); $('.order').click(function (e) { var url = $(this).attr('href'); //console.log(url); $('#ifrm').attr('src', url); $('#ifrm').lightbox_me({ centered: true }) e.preventDefault(); }); //chng fonts String.prototype.toPersianDigits = function () { var id = ['۰', '۱', '۲', '۳', '۴', '۵', '۶', '۷', '۸', '۹']; return this.replace(/[0-9]/g, function (w) { return id[+w] }); } function chngfont(classname) { $(classname).each(function () { var S = $(this, +classname).text(); $(this, +classname).html(S.toPersianDigits()); }); } chngfont(".productwrapper .QR.fa2"); chngfont(".traffic"); chngfont(".price"); chngfont(".special"); $('.bandwidth:contains("مگابایت")').css('background-color', '#ffebb2'); $('.special').filter(function (i, v) { return $(v).text() == '' || $(v).text() == ' '; }).html("-"); } rangefilter(); $('.switch input').click(function () { if ($(this).is(':checked')) { //checkfilter('true'); } else { $('#rdall').click(); $('input[type=checkbox]').each(function () { if ($(this).prop('checked') == true) { $(this).prop('checked', false) } }); slider.reset(); rangefilter(); $('#dmore').hide(); } }); $('.dynamic-form-radiobutton-list label').click(function () { $('.switch input').prop('checked', 'checked'); setTimeout(function () { rangefilter() }, 200); }); $('.dynamic-form-checkbox input').click(function () { $('.switch input').prop('checked', 'checked'); rangefilter(); }); }; $(document).ready(function () { render(); $('.tabContent').eq(0).append(''); $('#dmore').hide(); $('#more').click(function () { $('.switch input').click(); }) //mmt 97 //$(".productwrapper .QR.fa").each(function () { // //html = $(this).html() // text = $(this).text() //}); $(".special").each(function () { html = $(this).html() text = $(this).text() if (text.match('گیگابایت شبانه')) { $(this).text(text.replace('گیگابایت شبانه', ' گیگابایت هدیه')); str = $(this).text() $(this).html(str) } }) }); // $("document").ready(function () // { $(".productwrapper .mtn_btn").attr("onclick", "gaEvent(this)"); }); // function gaEvent(obj) { // var ussd = $(".ussdcode", $(obj).parents(".pack")).text(); // var price = $(".price2", $(obj).parents(".pack")).text(); // ga('send', 'event', { eventCategory: 'packages', eventAction: 'popup tdlte', eventLabel: '"' + ussd + '"', eventValue: '"' + price + '"' }); // }

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟سایر منابع و مطالب مرتبط با خرید بسته مودم ایرانسل [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
eform.irancell.ir .
خرید بسته‌های اینترنت ثابت | ایرانسل

با خرید بسته‌های اینترنت ثابت 4G و 4.5G هزینه‌های خود را تا حد چشمگیری کاهش دهید و از سریع‌ترین اینترنت ثابت کشور لذت ببرید. با خرید بسته های اینترنت ... ادامه...


shop.irancell.ir .
بسته اینترنت ثابت - فروشگاه اینترنتی ایرانسل

لطفا قبل از خرید بسته های نامحدود اینترنت نسل 4 ثابت، شرایط و قوانین استفاده را مطالعه کنید. ... انواع بسته ها. همه. ساعتی. یک روزه. 3 روزه. 7 روزه. 15 روزه. 20 روزه. ادامه...


business.irancell.ir .
خرید بسته‌های اینترنت ثابت TD-LTE - مشترکان سازمانی

شما می‌توانید از طریق وب سایت کسب و کار سازمانی ایرانسل، بسته‌های اینترنت نسل ... قبل از خرید بسته اینترنت ثابت، توصیه می‌کنیم نکته‌های زیر را مطالعه کنید. ادامه...


irancell.ir .
بهترین اینترنت پرسرعت ثابت (TD-LTE) 4G/4.5G | ایرانسل

... بالا و فناوری بی‌سیم، بهترین گزینه برای تامین اینترنت منازل مسکونی، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تجاری است. . . . . . معرفی. روش خرید و استفاده. مطالب آموزشی ... ادامه...


shop.irancell.ir .
فروشگاه اینترنتی ایرانسل

با وارد کردن شماره TD-LTE ،میتوانید بسته ویژه خود، تا 80درصد تخفیف را خریداری کنید. ... جهت مشاهده کلیه بسته های اینترنت نسل چهار ثابت، اینجا کلیک کنید. ادامه...


shop.irancell.ir .
فروشگاه اینترنتی ایرانسل | سیم کارت،بسته اینترنت،مودم،شارژ

فروشگاه اینترنتی ایرانسل - خرید محصولات ایرانسل به صورت آنلاین - پرداخت و خرید شارژ مستقیم. ادامه...


shop.irancell.ir .
فروشگاه اینترنتی ایرانسل|مودم اینترنت نسل 4 ثابت (TD-LTE)

مودم اینترنت نسل 4 ثابت (TD-LTE). مودم TDLTE - TK2510 plus + بسته اینترنت پایه. بسته اولیه: با انتخاب شما. قابلیت اتصال همزمان تا 30 نفر از طریق Wi-Fi ... ادامه...


irancell.ir .
سرویس اطلاع‌رسانی اینترنت نسل ۴ و ۴.۵ ثابت (TD-LTE) | ایرانسل

روش خرید و استفاده ... نزدیک شدن به زمان پایان حجم بسته; نزدیک شدن به زمان انقضای بسته; زمان شروع مصرف آزاد; سایر پیام‌های مهم ... مودم های اینترنت ثابت TD-LTE. ادامه...


irancell.ir .
بسته‌ها | ایرانسل

با شماره‌گیری کد #۴۰۰* به سرویس حساب چندکاربره بپیوندید و با خرید ... خدمات تلفن همراه (پیامک فارسی ایرانسلی، دقایق مکالمه ایرانسلی حجم اینترنت همراه)، بسته ... ادامه...


blog.carti.ir .
بسته های اینترنت نسل 4 ثابت ایرانسل – کارتی مَگ

Jul 6, 2017 - پیشتر در مورد اینترنت نسل 4 ثابت ایرانسل و تخفیف ویژه مودم های آن نوشته بودیم. ایرانسل به تازگی 22 بسته برای مودم‌های اینترنت نسل 4 ثابت ایرانسل ارائه ... خرید بسته اینترنت ایرانسل با کد دستوری – روشی سریع و آسان. ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر